КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

26 квітня 2017 р.

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

КІНТО у фокусі

 Історія та нагороди
 Наші цінності
 Наша команда
 Акціонери та посадові особи
 Ліцензії
 
КІНТО
КІНТО ЛТД
 Загальні збори акціонерів
 
28 квітня 2016 р.
26 квітня 2017 р.
04 червня 2015 р.
24 квітня 2014 р.
20 грудня 2012 р.
25 квітня 2013 р.
 Oфіційна та фінансова звітність
 
Загальна інформація
Особлива інформація
Річна інформація 2016
 
Аудиторський висновок
Фінансова звітність
Річна інформація 2015
Річна інформація 2012
Річна інформація 2013
Річна інформація 2014
Річна інформація 2011
Річна інформація 2010
Річна інформація 2009
Річна інформація 2008
Річна інформація 2007
Річна інформація 2006
Річна інформація 2005
Річна інформація 2004
Річна інформація 2003
 Вакансії
 Рейтингові звіти
 Прес-центр
 
Новини компанії та прес-релізи
КІНТО в ЗМІ: виступи, коментарі
Аналітика
Конференції
Корпоративний блог
 Корпоративний БЛОГ
 Конференції
 Відеоінтерв'ю
 Конференція
 КІНТО у фокусі
 Прес-центр


Загальні збори

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

26 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

 2. Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

 3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

 4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

 5. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 8. Про розподіл збитків Товариства.

 9. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2017 рік.

 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

 14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 15. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 • щодо першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгеніївни;

 • щодо другого питання: Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності;

 • щодо третього питання: Обрати Головою загальних зборів Оксаніча Сергія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Веремієнка Сергія Миколайовича;

 • щодо четвертого питання: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік;

 • щодо п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

 • щодо шостого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

 • щодо сьомого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;

 • щодо восьмого питання: Не розподіляти збитки, отримані Товариством у 2016 році;

 • щодо дев’ятого питання: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2017 рік;

 • щодо десятого питання: У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства 24.04.2017 р. припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради;

 • щодо одинадцятого питання: Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради, Лукасевич Василь Богданович – Заступник Голови Наглядової ради, Яковенко Ігор Валентинович – Член Наглядової ради, Шинкевич Юрій Петрович – Член Наглядової ради;

 • щодо дванадцятого питання: 1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, на умовах, які були затверджені на загальних зборах Товариства від 25.11.2009 р. 2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича;

 • щодо тринадцятого питання: Достроково припинити строк дії повноважень Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії, Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії, Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії;

 • щодо п’ятнадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 20 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 26 квітня 2017 року з 14.00 до 14.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kinto.com/

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КІНТО»

(ідентифікаційний код – 16461855) за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

69 601

70 757

Основні засоби

2 216

2 216

Довгострокові фінансові інвестиції

193

199

Запаси

72

80

Сумарна дебіторська заборгованість

3 691

2 162

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

15

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12 311)

(11 853)

Власний капітал

68 913

69 371

Статутний капітал

66 660

66 660

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

688

1 386

Чистий прибуток (збиток)

(458)

(58)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

22 220 000

22 220 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

57

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович.

Виконавчий директор

ПрАТ «КІНТО» С.М. Веремієнко

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій